Algemene voorwaarden, voor een prettige samenwerking

1. Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Alies en een cliënt waarop pedicure Alies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen van Pedicure Alies:

Ik zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Alies zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak met pedicure Alies te melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag pedicure Alies het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pedicure Alies moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling:

Ik vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op mijn site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure Alies vermeldt prijswijzigingen 6 weken voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar. 
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant,via Tikkie of overboeking te voldoen.

  • Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.
  • Cliënt kan per bank een overboeking doen.
  • Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  •  Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
  • Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt b genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend contant plaatsvinden.
5. Persoonsgegevens & privacy:

De cliënt voorziet Pedicure Alies vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Alies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure Alies neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem. Pedicure Alies behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Alies zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding:

Pedicure Alies is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, pedicure Alies verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid:

Pedicure Alies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat pedicure Alies is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Alies is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

7. Beschadiging & diefstal:

Pedicure Alies heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Alies meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Garantie:

Pedicure Alies geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door pedicure Alies geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. Klachten:

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure Alies. Pedicure Alies moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien pedicure Alies en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden.

(www.degeschillencommissie.nl)

Indien een schadevergodeding van toepassing is, zal deze niet meer zijn dan de uitgevoerde behandeling.

10. Behoorlijk gedrag:

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft pedicure Alies het recht de cliënt verdere behandelingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Bij Pedicure Alies worden géén erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

11. Recht:

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Alies en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.